Featured image of post Hàm init trong Go

Hàm init trong Go

Hàm init trong Go

Bài này ghi lại những thứ tôi hiểu về hàm init trong Go.

Khi tạo ứng dụng với ngôn ngữ Go, bạn cần khởi tạo biến cùng giá trị của chúng. Một trong những cách để làm điều này là khởi tạo chúng ở đầu hàm main() hoặc khởi tạo chúng như biến global. Hàm init() cho phép bạn chạy code trước hàm main() và sau khi biến global được khởi tạo.

Concepts

Hàm init() sẽ được gọi trước hàm main() theo thứ tự như hình dưới.

1_IXfNKuWDM_g1xijwpd254w.png

Requirements

Để chạy được phần code demo, bạn cần cài Gonodemon. Bạn có thể chọn bất kỳ editor nào. Tôi dùng Visual Studio Code.

Demo

  • Hàm init() chỉ chạy một lần.
  • Hàm init() sẽ chạy sau khi biến global của package được khởi tạo và trước hàm main().
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	fmt.Println("run main")
}

func init() {
	fmt.Println("init package main")
	fmt.Println("x =", x)
}

var x int = 1 // biến global
1
nodemon --exec go run main.go --signal SIGTERM
1
2
3
init package main
x = 1
run main
  • Hàm init() bên trong package sẽ chạy khi import package bất kể bạn có sử dụng package này hay không.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
package main

import (
	"fmt"
	_ "learn/internal/collections"
)

func main() {
	fmt.Println("run main")
}
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
package collections

import "fmt"

func init() {
	fmt.Println("init package collections")
}

func main() {
	fmt.Println("run main in collections")
}
1
2
init package collections
run main
  • Nếu có nhiều hàm init() trong một file thì thứ tự chạy init() sẽ từ trên xuống dưới.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
package main

import (
	"fmt"
)

func init() {
	fmt.Println("run init 1")
}

func init() {
	fmt.Println("run init 2")
}

func main() {
	fmt.Println("run main")
}
1
2
3
run init 1
run init 2
run main
  • Nếu có nhiều hàm init() giữa các file trong một package, thứ tự chạy theo tên file tăng dần theo bảng chữ cái tiếng anh.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
package main

import (
	"fmt"
	_ "learn/pkg/collections"
	_ "learn/pkg/rabbits"
)

func init() {
	fmt.Println("init package main")
}

func main() {
	fmt.Println("run main")
}
1
2
3
4
5
6
7
package collections

import "fmt"

func init() {
	fmt.Println("init package collections")
}
1
2
3
4
5
6
7
package rabbits

import "fmt"

func init() {
	fmt.Println("init package rabbits")
}
1
2
3
init package collections
init package rabbits
init package main

Nhược điểm

Sau đây là một vài nhược điểm của việc dùng hàm init():

  • Làm chậm thời gian khởi động của ứng dụng.
  • Hàm init() sẽ được gọi ngay khi bạn import package bất kể có cần hay không.
  • Nếu hàm init() sửa giá trị của biến global, nó sẽ không được gọi khi chạy test.

Tài liệu tham khảo

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy