Featured image of post Viết blog trên Medium - Phần 2

Viết blog trên Medium - Phần 2

Viết blog trên Medium - Phần 2

Phần 1, tôi đã viết về cách viết bài dùng markdown trên Medium. Cả 2 cách đều khá tốn công và khó quản lý.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cách hay đó là tạo 1 repository chứa tất cả các bài viết dưới dạng markdown, để trên Github, rồi muốn post bài nào chỉ cần gõ 1 dòng lệnh là xong.

Và bạn còn có thể post lên được nhiều nền tảng blog khác như dev.to.

mdm

Thư viện tôi dùng là mdm.

Bước 1, bạn phải cài thư viện mdm.

1
npm i -g @pavanjadhaw/mdm

Bước 2, tạo intergration token trên Medium ở phần setttings.

Screenshot from 2021-12-29 00-04-21.png

Bước 3, sau khi tạo xong token, bạn copy token, thêm vào cuối file ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc như sau.

1
2
3
echo '## Medium configs' >> ~/.bashrc
echo 'export MEDIUM_TOKEN="token here"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Bước 4, tạo MEDIUM_ID bằng lệnh

1
mdm init

Bước 5, thêm MEDIUM_ID vào ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc.

1
2
echo 'export MEDIUM_ID="..."' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Bước 6, publish bài lên Medium

1
mdm publish path/to/markdown.md

File markdown của bạn phải theo format ở dưới. status có thể là draft (bài nháp) hay là public.

1
2
3
4
5
---
title: My Awesome Post
tags: ['some', 'tags', 'here']
status: draft
---

Và thế là chúng ta đã post bài lên Medium thành công mà không cần phải gõ trên cái editor khó chịu nữa.

264435404_241232288150314_668586592651422605_n.png

Post bài lên dev.to

Để post bài lên dev.to, bạn cần chạy script sau.

1
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "api-key: <your-api-key>" -d '<your-content>' https://dev.to/api/articlesL161UPYsb"

Trong đó:

  • <your-api-key> bạn lấy ở dev.to phần settings.
  • <your-content> là nội dung bài viết của bạn. Ví dụ
1
{"article":{"title":"Title","body_markdown":"<h1>Body</h1>","published":false,"tags":["discuss", "javascript"]}}

Refferences

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy